മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cavern Edit
    ഗുഹ, നിലവറ,


cavern Edit
Noun
    any large dark enclosed space
eg: his eyes were dark caverns


cavern Edit
Noun
    a large cave or a large chamber in a cave


cavern Edit
Verb
    hollow out as if making a cavern


Entries from Olam Open Database

Cavern(adjective)::
    ആഴത്തിലുള്ള ഗുഹ,
    പൊള്ളയായ,
    സുഷിരമുള്ള,
    കുഴിയായ,
Cavern(noun)::
    ഗുഹ,
    നിലവറ,
    വലിയ ഗുഹ,
    ഗഹ്വരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ daddy, decline, steppe, ആവരണം, ബാലാകി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean