മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cautious Edit
    ജാഗ്രതയുള്ള, ഉണര്‍ച്ചയോടുകൂടിയ


cautious Edit
Adjective
    showing careful forethought
eg: reserved and cautious; never making swift decisions


cautious Edit
Adjective
    showing careful forethought
eg: a cautious driver


cautious Edit
Adjective
    avoiding excess


cautious Edit
Noun
    people who are fearful and cautious


Entries from Olam Open Database

Cautious(adjective)::
    ജാഗ്രതയുള്ള,
    സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന,
    ഉണര്‍ച്ചയോടുകൂടിയ,
    സാവധാനമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dilatory, filaria, lux, team, ബാലഹസ്തം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean