മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cattle lifting Edit
    പശുമോഷണം


Entries from Olam Open Database

Cattle lifting(noun)::
    പശുമോഷണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ existential, molest, ചരണദാസി, അഷ്ടപാദിക, അക്കനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean