മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

catharsis Edit
    വിരേചനം


catharsis Edit
Noun
    (psychoanalysis) purging of emotional tensions


catharsis Edit
Noun
    purging the body by the use of a cathartic to stimulate evacuation of the bowels


Entries from Olam Open Database

Catharsis(adjective)::
    നാടകത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്ന,
Catharsis(noun)::
    വിരേചനം,
    വികാരവിരേചനം,
    ശുദ്ധീകരണം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inculpate, vengeance, അഭ്യുഷിതന്‍, ആജാനേയം, പ്രതിവക്താ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean