മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

categorical Edit
adjective
    നിയതാര്‍ത്ഥമായ, നിസ്സന്ദേഹമായ


categorical Edit
adjective
    വര്‍ഗ്ഗത്തെ സംബന്ധിച്ച
    relating to or included in a category or categories


categorical Edit
adjective
    സ്‌പഷ്‌ടമായ, നിരുപാധികമായ,
    not modified or restricted by reservations
eg: a categorical denial


Entries from Olam Open Database

Categorical(adjective)::
    നിയതാര്‍ത്ഥമായ,
    പ്രതിജ്ഞാരൂപമായ,
    സ്‌പഷ്‌ടമായ,
    നിസ്സന്ദേഹമായ,
    നിരുപാധികമായ,
    വര്‍ഗ്ഗത്തെ സംബന്ധിച്ച,
    നിശ്ചിതമായ,
    വ്യക്തം,
    സ്പഷ്ടം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ swop, ആവാപം, അപൂര്‍വ്വ, ആരതി, പാഴ്മ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean