മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

castigate Edit
    ശാസിക്കുക, കഠിനമായി താക്കീതുചെയ്യുക


castigate Edit
Verb
    censure severely


castigate Edit
Verb
    inflict severe punishment on


Entries from Olam Open Database

Castigate()::
    കാസ്റ്റിഗെയ്‌റ്റ്‌,
Castigate(verb)::
    കഠിനമായി താക്കീതു ചെയ്യുക,
    ശിക്ഷിക്കുക,
    കഠിനമായി താക്കീതുചെയ്യുക,
    നിന്ദിക്കുക,
    ശാസിക്കുക,
    ദണ്‌ഡിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chandler, ഒരുക്കല്‍, പഞ്ചചാമരം, കാലേയ, കൈമുറി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean