മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cask Edit
    വീപ്പ


cask Edit
Noun
    the quantity a cask will hold


cask Edit
Noun
    a cylindrical container that holds liquids


Entries from Olam Open Database

Cask(noun)::
    വീപ്പ,
    ഒരളവ്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sex, ആലടവിജ്ഞാനം, ഇറ്റന്‍, ബലികം, ചില്ലൂര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean