മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cardigan Edit
    തുന്നിയുണ്ടാക്കിയ കമ്പിളിക്കുപ്പായം


cardigan Edit
Noun
    knitted jacket that is fastened up the front with buttons or a zipper


Cardigan Edit
Noun
    slightly bowlegged variety of corgi having rounded ears and a long tail


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ effect, അകൃതകാമ, അന്തശ്സരീരം, ആണ്ഡീക, യോഗ്യത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean