മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

caramel Edit
    ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍ക്ക് നിറം നല്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരിച്ച പഞ്ചസാര


caramel Edit
Adjective
    having the color of caramel; of a moderate yellow-brown


caramel Edit
Noun
    firm chewy candy made from caramelized sugar and butter and milk


caramel Edit
Noun
    burnt sugar; used to color and flavor food


caramel Edit
Noun
    a medium to dark tan color


Entries from Olam Open Database

Caramel(noun)::
    കരിച്ച പഞ്ചസാര,
    ഭക്ഷണപാനീയങ്ങള്‍ക്കും, മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ക്കും നിറം നല്‍കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരിച്ച പഞ്ചസാര,
    ഭക്ഷണപാനീയങ്ങള്‍ക്ക് നിറം നല്‍കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാരപാവ്,
    ഇളം തവിട്ടു നിറം,
    ഒരു മധുരപലഹാരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ diffidence, ഇജ്ജലം, മിഴുങ്ങുക, മംഗിനി, അവിതഥം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean