മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

capitulate Edit
    കീഴടങ്ങുക


capitulate Edit
Verb
    surrender under agreed conditions


Entries from Olam Open Database

Capitulate(verb)::
    കീഴടങ്ങുക,
    അടിയറവു പറയുക,
    (ചില നിബന്ധനകളില്‍) കീഴടങ്ങുക,
    വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച്‌ ശത്രുവിന്‌ കീഴടങ്ങുക,
    ഉടമ്പടി ചെയ്യുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപൂര്‍ണ്ണം, ഉപേക്ഷണം, പിച്ച്, പുത്രകന്‍, രേവതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean