മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cant Edit
    സംസാരിക്കുക


cant Edit
Noun
    stock phrases that have become nonsense through endless repetition


cant Edit
Noun
    a slope in the turn of a road or track; the outside is higher than the inside in order to reduce the effects of centrifugal force


cant Edit
Noun
    a characteristic language of a particular group (as among thieves)


cant Edit
Noun
    insincere talk about religion or morals


cant Edit
Noun
    two surfaces meeting at an angle different from 90 degrees


cant Edit
Verb
    heel over


can't Edit
Contraction
    can not


Entries from Olam Open Database

Cant(adjective)::
    കിണുങ്ങുക,
    നിരപരാധിയാണെന്നു ഭാവിച്ചു സംസാരിക്കുക,
    ചുറുചുറുക്കുള്ള,
    വീര്യമുള്ള,
    ഗ്രാമ്യഭാഷാരീതിയിലുള്ള,
Cant(noun)::
    അപഭാഷഗുപ്‌തഭാഷ,
    കപടഭാഷ,
    കേണുപറയല്‍,
    കെഞ്ചല്‍,
    പടുഭാഷണം,
    അപഭാഷ,
Cant(verb)::
    അനാത്മാര്‍ത്തമായി സംസാരിക്കുക,
    ഗുപ്‌തഭാഷയില്‍ സംസാരിക്കുക,
    ചെരിഞ്ഞ നിലയിലാകുക,
    പെട്ടെന്നു തള്ളിമിറിക്കുക,
    ആത്മാര്‍ത്ഥതയില്ലാതെ സംസാരിക്കുക,
    കിണുകിണുങ്ങുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അസ്ത്രീ, അഹിലത, ഗൂഢം, രക്ഷാകേന്ദ്രം, ക്ഷപണ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean