മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

candidate Edit
    അപേക്ഷകന്‍, സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി


candidate Edit
Noun
    a politician who is running for public office


candidate Edit
Noun
    someone who is considered for something (for an office or prize or honor etc.)


Entries from Olam Open Database

Candidate(noun)::
    ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥി,
    പരീക്ഷാര്‍ത്ഥി,
    അപേക്ഷകന്‍,
    പരീക്ഷക്കിരിക്കുന്നവന്‍,
    സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി,
    ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lame excuse, അലഘുപലം, പ്രസിദ്ധിഹതം, മഞ്ചട്ടി, അണുദര്‍ശിനി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean