മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

candid Edit
    നിഷ്കളങ്കമായ, തുറന്നുസംസാരിക്കുന്ന


candid Edit
Adjective
    characterized by directness in manner or speech; without subtlety or evasion
eg: I gave them my candid opinion


candid Edit
Adjective
    informal or natural; especially caught off guard or unprepared
eg: a candid photograph


candid Edit
Adjective
    informal or natural; especially caught off guard or unprepared
eg: a candid interview


candid Edit
Adjective
    openly straightforward and direct without reserve or secretiveness
eg: his candid eyes


Entries from Olam Open Database

Candid()::
    നിഷ്കളങ്കമായ,
    സത്യസന്ധമായ,
    കപടമില്ലാത്ത,
    നിര്‍മ്മലമായ,
Candid(adjective)::
    മറച്ചുവയ്‌ക്കാത്ത,
    നിഷ്‌കളങ്കമായി തുറന്നു സംസാരിക്കുന്ന,
    പക്ഷപാതമില്ലാത്ത,
    നിഷ്‌കളങ്കമായ,
    തുറന്ന മനഃസ്ഥിതിയുള്ള,
    നിര്‍വ്യാജമായ,
    പരമാര്‍ത്ഥമായ,
    യഥാര്‍ത്ഥമായ,
    സ്‌പഷ്‌ടമായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ afresh, അരചം, അദ്ധ്യയം, അനന്തശീര്‍ഷ, പവനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean