മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cancroid Edit
    ഞണ്ടിനെപ്പോലെയുള്ള


cancroid Edit
Adjective
    of or relating to a cancroid


cancroid Edit
Noun
    the most common form of skin cancer


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prominence, വഴിപാട്, മഹാവാതം, പീലുകന്‍, കൈക്കണ്ടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean