മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

camaraderie Edit
    സൗഹാര്‍ദ്ദം, സഖ്യം


camaraderie Edit
Noun
    the quality of affording easy familiarity and sociability


Entries from Olam Open Database

Camaraderie(noun)::
    സൗഹാര്‍ദ്ദം,
    ഉറ്റ സാഹോദര്യം,
    സഖ്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംശുമത്ഫല, പ്രക്ഷിപ്യ, ഞാണൂല്‍, വിലമകള്‍, അഷ്ടാംഗ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean