മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

calyx Edit
    വിടരാത്ത പൂമൊട്ടിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുറംഇതള്‍


calyx Edit
Noun
    (botany) the whorl of sepals of a flower collectively forming the outer floral envelope or layer of the perianth enclosing and supporting the developing bud; usually green


calyx
    പുരം


Entries from Olam Open Database

Calyx()::
    ബാഹ്യദളപുഞ്‌ജം,
    പുറമിതള്‍,
Calyx(noun)::
    ബീജകോശം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lush, venom, അശ്വകുശല, ഇഴച്ചല്‍, ഭാരികം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean