മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

calory Edit
    താപമാത്രം, ഊര്‍ജ്ജമാത്ര


Entries from Olam Open Database

Calory(noun)::
    ഊര്‍ജ്ജമാത്ര,
    താപമാത്ര,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ scaffold, servile, മച്ചിത്തം, അരക്കുപതം, അനാഗമ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean