മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

callow Edit
    ചിറകുവിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്ത


callow Edit
Adjective
    young and inexperienced


Entries from Olam Open Database

Callow(adjective)::
    അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്ത,
    തൂവലില്ലാത്ത,
    ചിറകുവിരിയാത്ത,
    മീശമുളയ്‌ക്കാത്ത,
    ചിറകുവിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grist, ഇറോപ്പ, ചണമ്പ്, അദ്ധ്യൂഢന്‍, അനലങ്കൃത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean