മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

calculus Edit
    അശ്മരി, ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു ഉപരിശാഖ


calculus Edit
Noun
    a hard lump produced by the concretion of mineral salts; found in hollow organs or ducts of the body
eg: renal calculi can be very painful


calculus Edit
Noun
    an incrustation that forms on the teeth and gums


calculus Edit
Noun
    the branch of mathematics that is concerned with limits and with the differentiation and integration of functions


Entries from Olam Open Database

Calculus()::
    ഗണിതശാസ്‌ത്രത്തിലെ ഒരു ഉപരിരാഖ,
Calculus(noun)::
    കലനം,
    അശ്‌മരി,
    മൂത്രസഞ്ചിയില്‍ കല്ലുണ്ടാകുന്ന രോഗം,
    ഗണിതശാസ്‌ത്രത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം,
    കല്ലടപ്പ്‌,
    വൃക്കയിലും മൂത്രാശയത്തിലും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന കല്ല്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അശ്വതരന്‍, ചോര്‍ച്ച, വിഗണന, മടല്‍, മൃതപ്രായ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean