മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cadmium Edit
    ഒരു മൂലകലോഹം


cadmium Edit
Noun
    a soft bluish-white ductile malleable toxic bivalent metallic element; occurs in association with zinc ores


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chassis, microscope, അയസ്കാന്തം, അനാസക്ത, വര്‍ഗ്ഗിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean