മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

cadence Edit
    താളം, താളാത്മകചലനം, സ്വരാവരോഹം


cadence Edit
Noun
    (prosody) the accent in a metrical foot of verse


cadence Edit
Noun
    the close of a musical section


cadence Edit
Noun
    a recurrent rhythmical series


Entries from Olam Open Database

Cadence(noun)::
    താളം,
    താളാത്മക ചലനം,
    സ്വരാവരോഹം,
    ഗണപ്പൊരുത്തം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ flotilla, മണ്ഠം, ആസ്യ, വിനിര്‍ഗ്ഗമിക്കുക, അകൂപാരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean