മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

buttocks Edit
    ചന്തി, ആസനം, പൃഷ്ഠം, ഊര
    The fleshy part of the human body that, you sit on


buttocks Edit
Noun
    the fleshy part of the human body that you sit on


Buttocks
    നിതംബം, ശ്രോണി, ശ്രോണീബിംബം, കുണ്ടി, കടി, കടിതടം


Entries from Olam Open Database

Buttocks(noun)::
    ചന്തി,
    പൃഷ്‌ഠം,
    നിതംബം,
    പൃഷ്‌ഠഭാഗം,
    ആസനം,
    ജഘനം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grim, അയര്‍പ്പ്, അദ്ധ്വശല്യം, ഭിഷജാവര്‍ത്തന്‍, ഉത്തംസം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean