മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

butt Edit
    ചന്തി, പൃഷ്ടഭാഗം
    The fleshy part of the human body that you sit on,, buttocks


butt Edit
    കൊമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഇടി, കുത്ത്, ഉന്ത്


butt Edit
    സിഗററ്റ് കുറ്റി
    Finely ground tobacco wrapped in paper; for smoking


butt Edit
    ലാക്ക്, ഉന്നം, ശരവ്യം


butt Edit
Verb
    lie adjacent to another or share a boundary


butt Edit
Verb
    to strike, thrust or shove against
eg: He butted his sister out of the way


butt Edit
Verb
    to strike, thrust or shove against
eg: The goat butted the hiker with his horns


butt Edit
Verb
    place end to end without overlapping
eg: The frames must be butted at the joints


butt Edit
Noun
    thick end of the handle


butt Edit
Noun
    the part of a plant from which the roots spring or the part of a stalk or trunk nearest the roots


butt Edit
Noun
    a victim of ridicule or pranks


butt Edit
Noun
    the fleshy part of the human body that you sit on
eg: he deserves a good kick in the butt


butt Edit
Noun
    sports equipment consisting of an object set up for a marksman or archer to aim at


butt Edit
Noun
    finely ground tobacco wrapped in paper; for smoking


butt Edit
Noun
    a joint made by fastening ends together without overlapping


butt Edit
Noun
    a large cask (especially one holding a volume equivalent to 2 hogsheads or 126 gallons)


butt Edit
Noun
    the small unused part of something (especially the end of a cigarette that is left after smoking)


Entries from Olam Open Database

Butt()::
    ഉന്ത്‌,
    കുത്ത്‌,
Butt(noun)::
    സിഗററ്റുകുറ്റി,
    തലകൊണ്ടുള്ള തള്ള്‌,
    പരിഹാസപാത്രം,
    വണ്ണമേറിയ തല,
    തോലിന്റെ പുറവശം,
    ദ്രാവകങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള വലിയ വീപ്പ,
    തലകൊണ്ടുള്ള ഇടി,
    കൊമ്പുകൊണ്ടുള്ള ഇടി,
    തള്ള്‌,
    ഉന്നം,
    ലാക്ക്‌,
    ശരവ്യം,
    പരിഹാസപാത്രമാക്കപ്പെടുന്ന ആള്‍,
Butt(verb)::
    തലകൊണ്ട്‌ ഇടിക്കുക,
    കൂട്ടിമുട്ടുക,
    തലകൊണ്ടോ കൊമ്പുകൊണ്ടോ ഇടിക്കുക,
    യാദൃച്ഛയാ കണ്ടുമുട്ടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ corollary, ultima, പലവ്യഞ്ജനം, ഏകാക്ഷരം, ഹാക്കിം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean