മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

busk Edit
    പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ വെച്ച് പണത്തിനു വേണ്ടി പാട്ടു പാടിയും മറ്റും ആളുകളെ രസിപ്പിക്കുക


busk Edit
Verb
    play music in a public place and solicit money for it
eg: three young men were busking in the plaza


busk Edit
Noun
    A thin, elastic strip of metal, whalebone, wood, or other material, worn in the front of a corset


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ geezer, beau, ആബോധനം, മണ്ണാത്തി, മധുകാരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean