മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bumptious Edit
adjective
    ഉദ്ധതമായ, അഹംഭാവിയായ
    offensively self-assertive


Entries from Olam Open Database

Bumptious(adjective)::
    ഉദ്ധതമായ,
    അഹംഭാവിയായ,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prefabricate, unanswerable, ആക്കറി, അഹംഭാവി, രജകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean