മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

buffaloes Edit
    പോത്ത്
    Large shaggy-haired brown bison


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ translucent, all for lfk;d;gx Dvgktnf/e/, അതിയാനം, ചന്തക്കൂട്ടം, വിശ്വസിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean