മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

buck Edit
    ആണ്‍മാന്‍, മുട്ടനാട്, ആണ്‍മുയല്‍


buck Edit
Verb
    to strive with determination
eg: John is bucking for a promotion


buck Edit
Verb
    resist
eg: buck the trend


buck Edit
Verb
    move quickly and violently


buck Edit
Verb
    jump vertically, with legs stiff and back arched
eg: the yung filly bucked


buck Edit
Noun
    a gymnastic horse without pommels and with one end elongated; used lengthwise for vaulting


buck Edit
Noun
    a piece of paper money worth one dollar


buck Edit
Noun
    a framework for holding wood that is being sawed


buck Edit
Noun
    mature male of various mammals (especially deer or antelope)


Buck Edit
Noun
    United States author whose novels drew on her experiences as a missionary in China (1892-1973)


Buck
    സ്തുഭന്‍


Entries from Olam Open Database

Buck()::
    ആണാട്‌,
Buck(noun)::
    ആണ്‍മുയല്‍,
    ആണ്‍കങ്കാരു,
    നല്ല വസ്‌ത്രം ധരിച്ചയാള്‍,
    അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍,
    ആണ്‍മാന്‍,
    ആണ്‍മിയല്‍,
    മുട്ടനാട്‌,
    പച്ചക്കാമദേവന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fascination, അഷ്ടതാലം, അര്‍ക്കപുത്രന്‍, അപത്യശത്രു, അന്യായ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean