മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

brute Edit
    ദുഷ്ടമൃഗം, അപരിഷ്കൃതന്‍


brute Edit
Noun
    a cruelly rapacious person


brute Edit
Noun
    a living organism characterized by voluntary movement


brute Edit
Adjective
    resembling a beast; showing lack of human sensibility
eg: brute force


Entries from Olam Open Database

Brute(adjective)::
    ബുദ്ധിയില്ലാത്ത,
    ദുഷ്‌ടനായ,
Brute(noun)::
    ക്രൂരൻ,
    വന്യമൃഗതുല്യനായവന്‍,
    ദുഷ്‌ടമൃഗം,
    ബുദ്ധിഹീനന്‍,
    മൃഗീയത്വം,
    അപരിഷ്‌കൃതന്‍,
    നിര്‍ദയന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ matador, profoun, അണ്വാകര്‍ഷണം, അനപായന്‍അനപകര, ഇളമിക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean