മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

brooch Edit
    സ്ത്രീകള്‍ മാറില്‍ ധരിക്കുന്ന സൂചിപ്പതക്കം, ബ്രൂച്ച്


brooch Edit
Noun
    a decorative pin worn by women


brooch Edit
Verb
    fasten with or as if with a brooch


Entries from Olam Open Database

Brooch()::
    ബ്രൂച്ച്‌,
Brooch(noun)::
    സ്‌ത്രീകള്‍ മാറില്‍ ധരിക്കുന്ന സൂചിപ്പതക്കം,
    ബ്രാച്ച്‌,
    സാരിയും മറ്റും ഒതുക്കിക്കുത്തുന്നതിന്‌ ആഭരണരൂപത്തിലുള്ള പിന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ found, ചണ്ഡ, മൂര്‍ദ്ധന്യ, അനിലം, അംബഷ്ഠന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean