മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

brig Edit
    പായ്ക്കപ്പല്‍


brig Edit
Noun
    two-masted sailing vessel square-rigged on both masts


brig Edit
Noun
    a penal institution (especially on board a ship)


Entries from Olam Open Database

Brig(noun)::
    പായ്‌ക്കപ്പലിലെ തടവറ,
    ഇരു പായ്‌ക്കപ്പല്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ axis, sans, ആന്ധ്രദ്രാവിഡങ്ങള്‍, ഇച്ചേച്ചി, ഇന്ദ്രജാലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean