മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

brew Edit
    മദ്യം വാറ്റുക, കൂട്ടി ച്ചേര്‍ക്കുക


brew Edit
Noun
    drink made by steeping and boiling and fermenting rather than distilling


brew Edit
Verb
    prepare by brewing
eg: people have been brewing beer for thousands of years


brew Edit
Verb
    sit or let sit in boiling water so as to extract the flavor
eg: the tea is brewing


Entries from Olam Open Database

Brew(verb)::
    മദ്യം വാറ്റുക,
    കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക,
    മൂപ്പു വന്നുതുടങ്ങുക,
    ഉണ്ടാക്കി വയ്‌ക്കുക,
    പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുക,
    ശക്തിപ്രാപിക്കുക,
    വാറ്റുക (മദ്യവും മറ്റും),
    ഭീഷണിയാകത്തക്കവണ്ണം ശക്തിപ്പെടുക,
    രൂപപ്പെടുക,
    വട്ടം കൂട്ടുക,
    ആസൂത്രണം ചെയ്യുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ indocile, ഇംഗുദഫലം, പ്രാഗ്ര്യ, വിരോധാര്‍ത്ഥം, അഗ്നിഹോത്രി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean