മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bread winner Edit
    കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവന്‍


breadwinner Edit
Noun
    one whose earnings are the primary source of support for their dependents


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ demarcation, livery, stroller, archangel, അസംരംഭം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean