മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

brazen Edit
    പിച്ചളമയമായ, മഞ്ഞനിറമുള്ള


brazen Edit
Adjective
    unrestrained by convention or propriety
eg: brazen arrogance


brazen Edit
Adjective
    made of or resembling brass (as in color or hardness)


brazen Edit
Verb
    face with defiance or impudence
eg: brazen it out


Entries from Olam Open Database

Brazen(adjective)::
    അഃിശക്തമായ,
    പിച്ചളയാല്‍ നിര്‍മ്മിച്ച,
    നാണംകെട്ട,
    പിച്ചള നിര്‍മ്മിതമായ,
    പിച്ചളമായ,
    നിര്‍ലജ്ജമായ,
    മഞ്ഞനിറമുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവ്യക്തമൂര്‍ത്തി, അനുവിധന്‍, അരപ്പണി, പയറ്റ്, കൊടുനീതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean