മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

brandy Edit
    ബ്രാണ്ടിമദ്യം


brandy Edit
Noun
    distilled from wine or fermented fruit juice


Entries from Olam Open Database

Brandy(noun)::
    മുന്തിരിച്ചാറില്‍ നിന്നുണ്ടാക്കിയ വീര്യമേറിയ മദ്യം,
    ബ്രാണ്ടി,
    ബ്രാണ്ടിമദ്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fuse, lake, quite, regime, അകോത്ത്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean