മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bramble Edit
    ഒരു തരം മുച്ചെട


bramble Edit
Noun
    any of various rough thorny shrubs or vines


Entries from Olam Open Database

Bramble()::
    മുള്‍ച്ചെടി,
    ഇടതൂര്‍ന്ന,
Bramble(noun)::
    ഒരു തരം മുള്‍ച്ചെടി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chignon, അപാവൃത്തി, അജമുഴ, ആരണി, പ്രതോലി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean