മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

booth Edit
    ചെറ്റപ്പുര, വോട്ടുചെയ്യുവാന്‍ മറച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം


Booth Edit
Noun
    United States actor and assassin of President Lincoln (1838-1865)


booth Edit
Noun
    a table (in a restaurant or bar) surrounded by two high-backed benches


booth Edit
Noun
    small area set off by walls for special use


booth Edit
Noun
    a small shop at a fair; for selling goods or entertainment


Entries from Olam Open Database

Booth(noun)::
    ബൂത്ത്‌,
    ചെറിയ താത്‌കാലിക താവളം,
    പ്രത്യേകാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി മറച്ചു കെട്ടിയ ചെറിയ പുര,
    താത്കാലികമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന പുര,
    പന്തല്‍,
    പ്രത്യേകാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന മുറി,
    ചെറ്റപ്പുര,
    വോട്ടു ചെയ്യാന്‍ മറച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ evanish, politic, ചാതിക്കാരന്‍, മരുമക്കത്തായം, ആവാഹനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean