മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

boomerang Edit
    പ്രയോഗിക്കുന്ന ആളിന്‍റെ കയ്യില്‍ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരിനം ക്ഷേപണായുധം


boomerang Edit
Verb
    return to the initial position from where it came; like a boomerang


boomerang Edit
Noun
    a curved piece of wood; when properly thrown will return to thrower


boomerang Edit
Noun
    a miscalculation that recoils on its maker


Entries from Olam Open Database

Boomerang(noun)::
    പ്രയോഗിക്കുന്ന ആളിന്റെ കയ്യില്‍ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒരിനം ക്ഷേപണായുധം,
    പ്രയോക്താവിന്‍ തിരിച്ചടിയേല്‍ക്കുന്ന വാദവും മറ്റും,
    പക്ഷികളെ വേട്ടയാടിപ്പിടിക്കാന്‍ ആസ്‌ട്രലിയക്കാര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജാതി വളഞ്ഞ വടി,
Boomerang(verb)::
    കാരണക്കാരന്റെ നേര്‍ക്കുതന്നെ തരിച്ചടിക്കുക,
    പ്രയോക്താവിന്‌ തിരിച്ചടിയേല്‍ക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചവര്‍ക്കുക, അപാത്രം, ആണവനിലയം, പടപൊരുതുക, പരിഷ്കാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean