മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bonhomie Edit
    സുശീലം, ചങ്ങാത്തം, ഹൃദ്യമായ പെരുമാറ്റം


bonhomie Edit
Noun
    a disposition to be friendly and approachable (easy to talk to)


Entries from Olam Open Database

Bonhomie(noun)::
    സുശീലം,
    ചങ്ങാത്തം,
    സൗജന്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ enclave, saliferous, അച്ചടിച്ചപ്പ്, മതംഗന്‍, അമൃതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean