മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bob Edit
    തൊങ്ങല്‍ മുറിച്ച കുതിരവാല്‍


bob Edit
Verb
    move up and down repeatedly
eg: her rucksack bobbed gently on her back


bob Edit
Verb
    ride a bobsled
eg: The boys bobbed down the hill screaming with pleasure


bob Edit
Verb
    remove or shorten the tail of an animal


bob Edit
Verb
    make a curtsy; usually done only by girls and women; as a sign of respect


bob Edit
Verb
    cut hair in the style of a bob
eg: Bernice bobs her hair these days!


bob Edit
Noun
    a former monetary unit in Great Britain


bob Edit
Noun
    a hair style for women and children; a short haircut all around


bob Edit
Noun
    a long racing sled (for 2 or more people) with a steering mechanism


bob Edit
Noun
    a hanging weight, especially a metal ball on a string


bob Edit
Noun
    a small float usually made of cork; attached to a fishing line


bob Edit
Noun
    a short or shortened tail of certain animals


bob Edit
Noun
    a short abrupt inclination (as of the head)
eg: he gave me a short bob of acknowledgement


Entries from Olam Open Database

Bob()::
    തോങ്ങല്‍,
    ചെണ്ട്,
    ചൂണ്ടലിര,
Bob(noun)::
    തലമുടിക്കെട്ട്‌,
    മുറിച്ച കുതിരവാല്‍,
    ചെറുതാക്കി മുറിച്ച തലമുടി,
Bob(verb)::
    കുലുക്കുക,
    തലമുടി കുറുക്കി വെട്ടുക,
    മേലോട്ടും കീഴോട്ടും ചലിക്കുക,
    മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ചലിപ്പിക്കുക,
    ഉന്തുക,
    ആട്ടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചിട്ട, വാതോര്‍മി, പ്രതിഹനനം, പറുങ്ങി, കമ്പര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean