മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bludgeon Edit
    ഗദ, കുറുവടി


bludgeon Edit
Noun
    a club used as a weapon


bludgeon Edit
Verb
    overcome or coerce as if by using a heavy club
eg: The teacher bludgeoned the students into learning the math formulas


bludgeon Edit
Verb
    strike with a club or a bludgeon


Entries from Olam Open Database

Bludgeon()::
    ദണ്‌ഡ്‌,
Bludgeon(noun)::
    കുറുന്തടി,
    കുറുവടി,
    ഗദ,
Bludgeon(verb)::
    ഗദകൊണ്ട്‌ മര്‍ദ്ദനമേല്‍പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രഭാസന്‍, യതഃ, വിഖൂരന്‍, പുളച്ചല്‍, പൗഷ്ക്കലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean