മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bloomer Edit
    അബദ്ധം പിണയല്‍, മണ്ടത്തം


bloomer Edit
Noun
    a flower that blooms in a particular way
eg: a night bloomer


bloomer Edit
Noun
    an embarrassing mistake


Entries from Olam Open Database

Bloomer(noun)::
    അബദ്ധം പിണയല്‍,
    മണ്ടത്തം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dotard, gravitation, percolate, testimonial, അകുണ്ഠാധിഷ്ണ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean