മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

blood bank Edit
    രക്തബാങ്ക്


blood bank Edit
Noun
    a place for storing whole blood or blood plasma
eg: the Red Cross created a blood bank for emergencies


Entries from Olam Open Database

Blood bank(noun)::
    രക്തബാങ്ക്‌,
    ദാനം ചെയ്‌ത രക്തം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bogey, edify, അധിജ്യ, ആത്മാധീനന്‍, മധുരനാരങ്ങ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean