മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

blog Edit
    ബ്ലോഗ്, ഇന്റെര്‍നെറ്റില്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു ലഭ്യമാക്കുവാന്‍ തക്ക വിധത്തില്‍, ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഡയറി കുറിപ്പുകള്‍
    A shared on-line journal where people can, post daily entries about their personal experiences and hobbies


blog Edit
Noun
    a shared on-line journal where people can post daily entries about their personal experiences and hobbies
eg: postings on a blog are usually in chronological order


blog Edit
Verb
    read, write, or edit a shared on-line journal


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചം, വീരമാതാവ്, കുകൂലം, കുതള, ശാഠ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean