മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

block Edit
    തടസ്സപ്പെടുത്തുക


block Edit
Noun
    a solid piece of something (usually having flat rectangular sides)
eg: the pyramids were built with large stone blocks


block Edit
Noun
    a rectangular area in a city surrounded by streets and usually containing several buildings
eg: he lives in the next block


block Edit
Noun
    a three-dimensional shape with six square or rectangular sides


block Edit
Noun
    a number or quantity of related things dealt with as a unit
eg: he reserved a large block of seats


block Edit
Noun
    a number or quantity of related things dealt with as a unit
eg: he held a large block of the company's stock


block Edit
Noun
    housing in a large building that is divided into separate units
eg: there is a block of classrooms in the west wing


block Edit
Noun
    (computer science) a sector or group of sectors that function as the smallest data unit permitted
eg: since blocks are often defined as a single sector, the terms 'block' and 'sector' are sometimes used interchangeably


block Edit
Noun
    an inability to remember or think of something you normally can do; often caused by emotional tension
eg: I knew his name perfectly well but I had a temporary block


block Edit
Noun
    a simple machine consisting of a wheel with a groove in which a rope can run to change the direction or point of application of a force applied to the rope


block Edit
Noun
    a metal casting containing the cylinders and cooling ducts of an engine
eg: the engine had to be replaced because the block was cracked


block Edit
Noun
    an obstruction in a pipe or tube


block Edit
Noun
    a platform from which an auctioneer sells
eg: they put their paintings on the block


block Edit
Noun
    the act of obstructing or deflecting someone's movements


block Edit
Verb
    render unsuitable for passage
eg: block the way


block Edit
Verb
    hinder or prevent the progress or accomplishment of
eg: His brother blocked him at every turn


block Edit
Verb
    stop from happening or developing
eg: Block his election


block Edit
Verb
    interfere with or prevent the reception of signals
eg: block the signals emitted by this station


block Edit
Verb
    run on a block system
eg: block trains


block Edit
Verb
    interrupt the normal function of by means of anesthesia
eg: block a nerve


block Edit
Verb
    interrupt the normal function of by means of anesthesia
eg: block a muscle


block Edit
Verb
    shut out from view or get in the way so as to hide from sight
eg: The thick curtain blocked the action on the stage


block Edit
Verb
    stamp or emboss a title or design on a book with a block
eg: block the book cover


block Edit
Verb
    obstruct
eg: Her arteries are blocked


block Edit
Verb
    block passage through


block Edit
Verb
    support, secure, or raise with a block
eg: block a plate for printing


block Edit
Verb
    support, secure, or raise with a block
eg: block the wheels of a car


block Edit
Verb
    impede the movement of (an opponent or a ball)
eg: block an attack


block Edit
Verb
    be unable to remember
eg: You are blocking the name of your first wife!


block Edit
Verb
    shape by using a block
eg: Block a hat


block Edit
Verb
    shape by using a block
eg: block a garment


block Edit
Verb
    shape into a block or blocks
eg: block the graphs so one can see the results clearly


block Edit
Verb
    prohibit the conversion or use of (assets)
eg: Blocked funds


block
    അണയിടുക


Entries from Olam Open Database

Block()::
    തടിക്കട്ട,
Block(adjective)::
    കട്ട,
Block(noun)::
    ശിലാഖണ്‌ഡം,
    തടസ്സം,
    ഇരിപ്പിടങ്ങളുടെ നിര,
    കുറ്റി,
    കെട്ടിടസമൂഹം,
    ചിത്രങ്ങള്‍ അച്ചടിക്കാനുള്ള ഫലകം,
    ഇന്‍പുട്ടിലും ഔട്ട്‌പുട്ടിലും ഒരു പ്രത്യേക ഘടകമായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമാനസ്വഭാവമുള്ള ഇനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം,
    തടിക്കഷണം,
    ആണി,
    പിന്‍കുറ്റി,
    ഗോലി,
    വട്ട്‌,
Block(verb)::
    തടയുക,
    തടസ്സപ്പെടുത്തുക,
    മറയ്‌ക്കുക,
    അച്ചടിക്കുള്ള ബ്ലോക്കുണ്ടാക്കുക,
    ബ്ലോക്കുണ്ടാക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ legerdemain, അംസശോഷം, അഷ്ടചൂര്‍ണ്ണം, അന്തര്‍ഗ്ഗമിക്കുക, പതിഞ്ഞ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean