മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

blight Edit
    ചാഴി, ഉണക്കം, വാട്ടം


blight Edit
Noun
    a state or condition being blighted


blight Edit
Noun
    any plant disease resulting in withering without rotting


blight Edit
Verb
    cause to suffer a blight
eg: Too much rain may blight the garden with mold


Entries from Olam Open Database

Blight()::
    നാശഹേതു,
    പൂപ്പല്‍രോഗം,
    അവഗണന മൂലം മുരടിച്ച അവസ്ഥ,
    പുഴുക്കുത്ത്‌,
Blight(noun)::
    ചാഴി,
    ഉണക്കം,
    നാശം,
    വാട്ടം,
    പൂപ്പുരോഗം,
    അവഗണിക്കപ്പെട്ടതോ വൃത്തികെട്ടതോ ആയ സ്ഥിതി,
Blight(verb)::
    വൃത്തികേടാക്കുക,
    ഉണക്കുക,
    നശിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deflect, outpost, ഋണഗ്രഹന്‍, കുവട്, തക്കിടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean