മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

blaspheme Edit
    ദൈവദൂഷണം ചെയ്യുക, നിന്ദിക്കുക


blaspheme Edit
Verb
    utter obscenities or profanities


blaspheme Edit
Verb
    speak of in an irreverent or impious manner
eg: blaspheme God


Entries from Olam Open Database

Blaspheme(verb)::
    ദൈവദൂഷണം ചെയ്യുക,
    ഈശ്വരനെ നിന്ദിക്കുക,
    ദൈവനാമത്തില്‍ ശപിക്കുക,
    ദൈവദൂഷണം ചെയ്യുക,
    നിന്ദിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ exorcise, ആഖേടികന്‍, ചട്ടമ്പി, ഛന്ദ, പടച്ചരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean