മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

blanch Edit
    വെണ്‍മയാക്കുക, തോലുരിക്കുക, മുഖം വിളറുക


blanch Edit
Verb
    turn pale, as if in fear


blanch Edit
Verb
    cook (vegetables) briefly


Entries from Olam Open Database

Blanch()::
    വെളുപ്പിക്കുക,
Blanch(verb)::
    വെണ്‍മയാക്കുക,
    മുഖം വിളറുക,
    തോലുരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nerd, അയുഗ്മം, അംബരായണം, ആത്തലക്ഷ്മി, ഭര്‍മ്മണ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean