മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

black leg Edit
    മറ്റുള്ളവര്‍ പണിമുടക്കി സമരം ചെയ്യുമ്പോള്‍ പണിക്ക് ഹാജറാകുന്ന ആള്‍
    Someone, who works (or provides workers) during a strike


blackleg Edit
Noun
    someone who works (or provides workers) during a strike


blackleg Edit
Verb
    take the place of work of someone on strike


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ perfervid, retroversion, ഈടക്കണ്ണ്, ബ്രഹ്മസൂതന്‍, ചുഴിയന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean