മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bigot Edit
    മതഭ്രാന്തന്‍, അന്യാഭിപ്രായവിരോധി


bigot Edit
Noun
    a prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own


Entries from Olam Open Database

Bigot(noun)::
    മതഭ്രാന്തന്‍,
    ആശയഭ്രാന്തന്‍,
    ഭ്രാന്തന്‍,
    മര്‍ക്കടമുഷ്‌ടിക്കാരന്‍,
    അന്യാഭിപ്രായവിരോധി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മക്കുക, ആണ്ണു, ഇയല്വ്, ചൂളച്ചി, അറവന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean