മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

bide Edit
    സ്ഥിതിചെയ്യുക


bide Edit
Verb
    dwell


Entries from Olam Open Database

Bide()::
    പ്രതീക്ഷിക്കുക,
    സഹിക്കുക,
    താമസിക്കുക,
Bide(verb)::
    സ്ഥിതി ചെയ്യുക,
    അവസരം കാത്തിരിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gold dust, pretender, അമൃതാദി, അപ്രയാസം, ചക്രവാകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean